Čo sa u nás deje...

Rekonštrukcia

Aside

Oznámenie:
20. 10. 2014 začína rekonštrukcia spojovacej chodby medzi hlavnou a vedľajšou budovou Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32. Zamestnanci a žiaci školy boli poučení a oboznámení s pravidlami a opatreniami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj s organizačným zabezpečením prevádzky školy počas rekonštrukčných prác (príloha). Predpokladaná doba realizácie je od 20. 10. 2014 do 19. 11. 2014.

Literárna a dejepisná exkurzia v Martine

DSCN4931

Vyučovací proces slovenského jazyka a literatúry, dejepisu a občianskej náuky prispieva ku formovaniu osobnosti mladých ľudí a ku rozvíjaniu ich komunikačných schopností, prezentačných zručností a pozitívneho vzťahu ku kultúrnym hodnotám. Vyučovanie spoločensko-vedných predmetov na Obchodnej akadémii v Žiline smeruje ku príprave žiakov pre život … Čítať viac

Univerzitné štúdium v zahraničí II.

DSCN4963

Úspešné uplatnenie absolventov školy na trhu práce patrí medzi hlavné priority vzdelávania na Obchodnej akadémii v Žiline. Zámerom pedagogických zamestnancov je smerovať odbornú prípravu žiakov na získanie širšieho rozsahu kompetencií, ktoré umožnia absolventom hľadať a nachádzať zamestnanie v širšej oblasti pracovného trhu, … Čítať viac

Kariérové poradenstvo na Obchodnej akadémii v Žiline

oavoza-obr

Absolventi Obchodnej akadémie v Žiline nepatria z pohľadu ohrozenia nezamestnanosťou medzi rizikové skupiny na trhu práce.  Potvrdzujú to štatistické výstupy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny z mája 2014 a priemerná hodnota absolventskej miery nezamestnanosti, ktorá dosiahla v uvedenom období 10,2 %. Významnú úlohu v oblasti úspešného … Čítať viac

Vysokoškolské štúdium v Českej republike

CR_DSCN4874

Absolventi Obchodnej akadémie v Žiline získajú dosiahnutým stupňom vzdelania ISCED 3A (úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou) predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na vysokých školách v Slovenskej republike a v zahraničí. Vysokoškolské štúdium v Českej republike poskytujú verejné, štátne a súkromné vysoké školy. Podmienkou na prijatie … Čítať viac

Národné porovnávacie skúšky

scio2

Národné porovnávacie skúšky (NPS) organizuje súkromná spoločnosť SCIO, založená v roku 1996. NPS sú organizované nezávisle na fakultách vysokých škôl, ktoré sa rozhodli, že podľa ich výsledkov budú prijímať žiakov na štúdium. Na výsledky skúšok prihliada 20 fakúlt vysokých škôl v Slovenskej … Čítať viac

Burza informácií – pomoc pre Teba a rodičov

BI_DSCN4897

Obchodná akadémia v Žiline je stredná odborná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. V školskom roku 2015/2016 ponúka žiakom základných škôl štúdium v štvorročnom študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Dňa … Čítať viac

pIšQworky 2014 – oblastné kolo

6

Dňa 7. novembra 2014 sa v budove Súkromnej obchodnej akadémie v Žiline uskutočnilo oblastné kolo 7. ročníka majstrovstiev škôl v piškvorkách – pIšQworky 2014. Oblastného turnaja sa zúčastnilo 17 tímov, pričom 4 najlepšie tímy budú reprezentovať svoje školy v celoslovenskom … Čítať viac

BEH 17. NOVEMBRA

Aside

BEH 17. NOVEMBRA

Dňa 5.11.2014 sa ôsmi žiaci zúčastnili cezpoľného behu 48. ROČNÍKA BEHU 17. NOVEBRA v kategórií chlapci ročník 1995 – 1997 a dievčatá ročník 1995 – 1997. Naša žiačka Zuzana Šnajderová z 3.A triedy vyhrala 1. miesto v tejto kategórií s časom 3min. 16 sek. za 1 km. Srdečne blahoželáme k víťazstvu.

pIšQworky 2014 – školské kolo

22102014456

Turnaj pIšQworky organizuje občianske združenie Student Cyber Games. V Slovenskej republike je organizovaná tretíkrát. V Českej republike má za sebou už bohatú históriu. Minuloročného turnaja sa zúčastnilo 30 000 študentov. pIšQworky sú jednoduchá hra, pri ktorej si študenti precvičujú myseľ, … Čítať viac

Exkurzia v ČOV v Hornom Hričove

I-B

Dňa 8., 15. a 16. októbra 2014 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili exkurzie v Čističke odpadových vôd (ČOV) v Hornom Hričove pod vedením p. učiteliek Ing. Balčákovej, PaedDr. Kulichovej, Ing. Mojžišovej a p. učiteľa Mgr. Adamíka. Exkurzia bola organizovaná v … Čítať viac

Exkurzia – Burza cenných papierov v Bratislave

CAM03051

Dňa 17. októbra 2014 sa žiaci štvrtého ročníka voliteľného predmetu Bankovníctvo zúčastnili odbornej exkurzie do Bratislavy pod vedením učiteliek tohto predmetu – Ing. Dariny Kolmanovej a Ing. Renáty Fojcíkovej. Konkrétne navštívili Burzu cenných papierov, v ktorej si vypočuli odborné odprezentovanie … Čítať viac