Čo sa u nás deje...

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Prečo študovať na Obchodnej akadémii v Žiline v školskom roku 2015/2016?

Featured

1

1. dôvod Tradícia v poskytovaní stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy – Obchodná akadémia v Žiline začala svoju činnosť v roku 1938, odkedy ukončili štúdium všeobecnej ekonomiky, bankovníctva, obchodnej akadémie a ďalších študijných odborov tisícky absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili na trhu práce na Slovensku … Čítať viac

Sprievodca štúdiom OAVOZA

Featured

oavoza

„Sprievodca štúdiom OAVOZA“ je určený všetkým záujemcom o štúdium na Obchodnej akadémii v Žiline v školskom roku 2015/2016. Žiaci základných škôl stoja pred veľkým životným rozhodnutím, ktorým je výber strednej školy. Cieľom príručky je prezentovať našu školu širokej verejnosti a … Čítať viac

Erasmus+ – Kurz jazykovej a kultúrnej prípravy

IMAG1503

Obchodná akadémia v Žiline získala v roku 2014 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov) vo výške 30 930 EUR na realizáciu projektu „Improve your chance at European job market“. Cieľom projektu je umožniť žiakom 3. … Čítať viac

FINANAČNÁ OLYMPIÁDA 2014/2015

Srdečne blahoželáme! FINANČNÁ OLYMPIÁDA 2014/2015 postup do celoslovenského finálového kola Študenti našej školy sa zúčastnili v dňoch 19. 11. 2014 – 23. 01. 2015 I. otvoreného kola finančnej vedomostnej súťaže – Finančná olympiáda, ktorú organizuje Nadácia Partners, Slávičie údolie 106, … Čítať viac

Exkurzia v Coca-Cola

cocacola

Dňa 24. a 25. februára 2015 sa žiaci III. A a III. C triedy s pani profesorkami Ing. A. Halienkovou a Ing. A. Mikáčovou zúčastnili odbornej exkurzie do výrobného závodu Coca-Cola v Lúkach pri Piešťanoch. O 8.00 h sme dobre … Čítať viac

Grantový program ŽSK – Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie

zsk

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja podporil projektový zámer Obchodnej akadémie v Žiline s názvom „Historické osobnosti Horného Považia“, ktorý bol vypracovaný v rámci grantového programu „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“. Projekt je zameraný na zefektívnenie vyučovania národných a regionálnych dejín a zvýšenie … Čítať viac

Grantový program ŽSK – Vráťme šport do škôl

zsk

Žilinský samosprávny kraj podporil projektový zámer Obchodnej akadémie v Žiline s názvom „Máme radi šport“, ktorý bol vypracovaný v rámci grantového programu „Vráťme šport do škôl“, oblasť podpory Telesná a športová výchova. Projekt je zameraný na zefektívnenie vyučovania telesnej a športovej výchovy, zvýšenie motivácie žiakov … Čítať viac

Prístup k učeniu žiakov 1. ročníka

pristup-k-uceniu

Poznanie prístupu k učeniu žiakov 1. ročníka poskytuje pedagogickým zamestnancom Obchodnej akadémie v Žiline cenné informácie ako usmerňovať ich výchovno-vzdelávacie výsledky a voliť vhodné vyučovacie stratégie počas štúdia na strednej škole. V školskom roku 2014/2015 sme realizovali počas triednických hodín v triedach 1. ročníka prieskum … Čítať viac

Výkonová motivácia žiakov 1. ročníka

motivacia

Motivácia k učeniu významne ovplyvňuje školskú úspešnosť. Nedostatok motivácie býva dôvodom zlyhávania žiakov v škole a vedie ku neúspechu v kariére. Významnú úlohu pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov zohráva výkonová motivácia žiakov, ktorú sme zisťovali v triedach 1. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia. … Čítať viac

Poďte medzi nás…

oavoza_logo[1]

Pri príležitosti podávania prihlášok žiakov základných škôl na stredné školy pre školský rok 2015/2016 sme poskytli žiakom 1. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia priestor na prezentáciu svojich názorov na realizáciu štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline. Vo svojich … Čítať viac

Ocenená OA Žilina

ocenena-oavoza-1

Práca s mládežou je práca náročná. Neformálne vzdelávanie je cesta, ktorá nadchne. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57  Žilina patrí medzi 3 najlepšie stredné školy v rámci Žilinského kraja a získala cenu VÚC Žilina  a Čestné uznanie za aktívnu podporu neformálneho vzdelávania.  … Čítať viac

Návšteva z Berlína

20150304_085025

4. marca 2015 našu školu navštívila veľmi milá osôbka, pani Jacquelina Pudör. Je to pani učiteľka na odbornej škole v Berlíne (Nemecku), kde sa venuje najmä ekonomike, účtovníctvu a informatike. V rámci jej pôsobenia na Univerzite v Berlíne si prišla s našou školou vymeniť skúsenosti … Čítať viac

Dva týždne v rakúskej firme

IMG_1018

Moja prax v rakúskej firme LKW sa v podstate začala už počas exkurzie v apríli 2014. Sprevádzal nás pán Martin Gass, personálny manažér firmy. Mal veľmi peknú nemčinu. Vôbec som nemal problém mu rozumieť. Pustili nám krátke video, v ktorom sme sa dozvedeli základné … Čítať viac

Program rozvoja osobnosti žiaka

??????????

Občianska náuka v 2. ročníku štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami zo všeobecnej psychológie a sociálnej psychológie. Svojím obsahom pomáha žiakom orientovať sa v sociálnej realite a prispieva k ich začleneniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Oblasť „psychologického … Čítať viac

Žilinská univerzita – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

DSCN5393

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline pozostáva zo siedmych katedier: Katedra železničnej dopravy, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Katedra leteckej dopravy, Katedra vodnej dopravy, Katedra spojov, Katedra ekonomiky a Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky. Základným poslaním fakulty je poskytovať vysokoškolské … Čítať viac

Country bál 2015

country

Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi stredné školy, ktoré počas plesovej sezóny organizujú netradičné spoločenské podujatia. Piaty ročník Country bálu sa uskutočnil 6. februára 2015 v reštauračnom zariadení „U drevenej kravy“. Viac ako sto hostí sa zabávalo, spievalo a tancovalo do skorých ranných … Čítať viac

Hodnotenie školskej a triednej klímy žiakmi 1. ročníka

hodnotenie-skolskej-klimy

Školská klíma a triedna klíma sú významnými faktormi, ktoré sa podieľajú na rozvíjaní vzťahov žiakov ku škole. Klíma školy vyjadruje kvalitu interpersonálnych vzťahov a sociálnych procesov v škole. Klíma triedy predstavuje dlhodobejšie sociálne a emocionálne naladenie triedneho kolektívu, zovšeobecnené postoje, sociálne vzťahy … Čítať viac