OZNAM:

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

sa uskutoční dňa 2. septembra 2015 (streda) o 8.00h

na školskom dvore Obchodnej akadémie

(v priestoroch multifunkčného ihriska).

Informácie pre nových stravníkov

Informácie o možnosti stravovania v školskej jedálni nájdete na stránke http://gvoza.sk/?q=node/915/.

Raiffeisen banka – Mladý bankár

reiffeisen-banka

Obchodná akadémia v Žiline získala na konci školského roka 2014/2015 finančný príspevok od Raiffeisen banky  vo výške 1 000,00 EUR na realizáciu projektu „Mladý bankár“ (program Podpora vzdelávania). Zámerom projektu je zefektívniť vyučovací proces bankovníctva, zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti žiakov a rozvíjať ich sociálne, komunikačné a digitálne zručnosti prostredníctvom aktivít zážitkového učenia a práce s interaktívnou tabuľou. Pomocou inovatívnych vyučovacích

Divadelné predstavenie Peter Black 2

25.06.2015 si celá naša škola oddýchla od školských lavíc a vyrazila na rande s kultúrou v podobe divadelného predstavenia v anglickom jazyku  Peter Black 2 z divadelného centra Martin. Výkon slovenských hercov bol vynikajúci, na 60 minút dokázali upútať našu pozornosť a pobaviť nás, ich angličtina bola perfektná. Počas celého predstavenia sme mali možnosť preverovať si našu angličtinu a  rozšíriť si

S m e r n i c a Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Plavecký výcvik Starigrad – Paklenica

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V júni 2015 sa žiaci z II. ročníkov Obchodnej akadémie pod vedením vyučujúcich telesnej a športovej výchovy zúčastnili plaveckého výcviku v meste Starigrad – Paklenica. Výcvik bol zameraný na zdokonaľovanie plaveckých spôsobov, hry vo vode, člnkovanie, turistika,  kondičný beh a relaxáciu.   V prekrásnom prostredí Jadranského mora sme naberali sily a relaxovali. Súčasťou pobytu bol výlet

Štátna skúška z kancelárskeho písania na PC – výsledky

Absolventi, ktorí úspešne zvládli štátnu skúšku z písania na PC a hospodárskej korešpondencie si môžu prevziať vysvedčenie na sekretariáte školy. Zoznam absolventov: Mária Boháčová Nikola Lokšíková Jana Mišiaková Dana Papajčíková Ing. Marcela Síčová Jana Gregorová Marián Zeman Boris Hodas Kristína Lopušanová Zuzana Uhrová Kristína Pilátová Dagmar Pállová Nikola Laščeková Simona Lisková Kristína Bujná Natália Halková

Odborná prax v Londýne očami žiakov

IMG_2618

Obchodná akadémia v Žiline získala v roku 2014 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov) vo výške 30 930 EUR na realizáciu mobilitného projektu „Improve your chance at European job market“. Cieľom projektu bolo umožniť žiakom 3. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia získať odborné a jazykové skúsenosti v zahraničí,

Beseda v informačnom centre EUROPE DIRECT Žilina

Fotka 2

Dňa 22. júna 2015 v pondelok sa žiaci III.D triedy  zúčastnili besedy v informačnom centre Europe Direct Žilina. Toto informačné centrum patrí do celoeurópskej siete informačných centier. Informačná sieť Europe Direct pokrýva územie celej Európskej únie.  V rámci služieb informačného centra Europe Direct Žilina sú poskytované najmä informácie a novinky z EÚ, praktické informácie o pracovných a študijných možnostiach v EÚ, odporúčania a rady

Toulouse 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

8.júna 2015 sa 10 žiaci našej školy vrátili z kultúrno-jazykovej exkurzie do francúzskeho mesta Toulouse, kde sa konal 29. ročník medzinárodného festivalu detských a študentských divadelných súborov pod názvom Eclairs de scène. Okrem nás a domácich účastníkov sa predstavili aj súbory z Egypta, Moldavska, Rumunska, Arménska, Gruzínska, Poľska a Ruska. Prípravy na festival sme začali už v októbri 2014, kedy nám

Stredoveké banské mestá – Banská Štiavnica

DSCN0149

Banská Štiavnica patrí medzi významné banské mestá Európy. Najstaršie písomné doklady o ťažbe kovov pochádzajú z 11. storočia. Vrchol banského podnikania bol zaznamenaný v 15. a 17. storočí, kedy sa v okolí mesta ťažilo zlato a striebro. Medzi zaujímavé objekty Banskej Štiavnice patria gotické a renesančné meštianske domy a historické stavebné pamiatky Starý Zámok (Mestský hrad) a

Mladí bez nenávisti

mladi-bez-nenavisti

Rada mládeže Žilinského kraja je občianske združenie detí a mládeže, ktorého cieľom je zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať pri vytváraní podmienok pre ich všestranný rozvoj. Vo svojich aktivitách sa zameriava na neformálne vzdelávanie, participáciu mládeže, dobrovoľníctvo, ľudské práva, informačný servis a pod. Problematiku uplatňovania ľudských práv rieši v aktuálnom školskom roku prostredníctvom projektu „Mladí bez nenávisti“,

Vyhodnotenie súťaží odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v školskom roku 2014/2015

cena_vuc_iuventa_web

Dňa 11. júna 2015 zorganizoval odbor školstva ŽSK v kongresovej sále Úradu ŽSK podujatie „Vyhodnotenie súťaží odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v školskom roku 2014/2015“. Ceny získali vždy traja najlepší v súťažiach Mladý Slovák, Mladý slovenský vedec, Môj slovenský športový idol, Mladý strojár, Môj deň v parlamente 2015, Ocenenie žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, Cena VÚC a Realitný

Voľné pracovné miesta

Oznamujeme, že jedno voľné pracovné miesto pre vyučovanie predmetu anglický jazyk a predmetu ekonomika a podnikanie v anglickom jazyku je obsadené.

Digiškola – Máme radi Slovensko

digiskola1

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2014/2015 do realizácie národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, v rámci ktorého získala moderné digitálne vybavenie (interaktívna tabuľa, wifi-router a tablety). Moderné didaktické prostriedky a multimediálne obsahy zefektívnili vyučovací proces všeobecnovzdelávacích a odborných ekonomických predmetov. Vytvorená multimediálna učebňa ponúka netradičné formy individuálnej a skupinovej práce, ktoré oceňujú nielen žiaci, ale aj

Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie

SS2015 (1)

V piatok 5. júna 2015 sa stretli žiaci stredných odborných škôl v Žiline. Prišli všetci tí, ktorí mali záujem o štátnu skúšku. Obchodná akadémia v tento deň privítala žiakov zo Súkromnej strednej odbornej školy, Saleziánska, Žilina,  SOŠ podnikania, Sasinkova, Žilina, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, a v neposlednom rade i žiakov Obchodnej akadémie, Žilina. Spolu sa štátnej skúšky zúčastnilo 51 žiakov.

OZNÁMENIE

Obchodná akadémia v Žiline, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina

bude realizovať 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2015/2016 študijný odbor 6317 M obchodná akadémia.

Prihlášky záujemcov o štúdium je potrebné odoslať poštou alebo odovzdať osobne na sekretariáte školy do 15. 06. 2015 do 11. 00 h.

Prijímacie skúšky sa budú konať dňa 16. 06. 2015

Pre 2. kolo prijímacieho konania platia kritériá z 1.kola prijímacieho konania, ktoré sú uvedené na webovej stránke školy www.oavoza.sk

Ing. Ľubica Pevná
riaditeľka školy 

Historické osobnosti Horného Považia

osobnosti-horneho-povazia

Obchodná akadémia v Žiline získala v školskom roku 2014/2015 finančný príspevok Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja z grantového programu „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“ na realizáciu projektu „Historické osobnosti Horného Považia“. Projekt bol zameraný na zefektívnenie vyučovania národných a regionálnych dejín a zvýšenie záujmu žiakov 1. a 2. ročníka študijného odboru 6317

Odborná prax v Londýne

London_03

Obchodná akadémia v Žiline realizuje od školského roku 2013/2014 odbornú prax pre vybraných žiakov 3. a 4. ročníka vo Veľkej Británii. V roku 2013 sme predložili Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) projektový zámer „Young economists and the European labour market“ z programu Lifelong Learning Programme 2007 – 2013, ktorého realizáciou začala naša úspešná

Erasmus+: Odborná prax vo Veľkej Británii v roku 2016

erasmus2

Obchodná akadémia v Žiline získa v roku 2015 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP) vo výške 33 458 EUR na realizáciu projektu „Get new skills for better job oportunities“. Mobilitný projekt, vytvorený v partnerstve Obchodnej akadémie v Žiline a

Rozšírené obzory

rozsirene_obzory

K žiakom 3. C zavítali študenti Katedry marketingovej komunikácie a reklamy z Nitry. Rozprávali o štúdiu na vysokej škole. Rozprávali o tom, aké možnosti majú príchodom do Nitry, aký internát ich čaká, aký je život vysokoškolákov a v neposlednom rade o štúdiu na škole. Pre viacerých to bolo obohatenie bežného vyučovacieho dňa. Verím, že žiaci

OAVOZA – Škola spolupracujúca s UNICEF v školskom roku 2014/2015

unicef-2

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2013/2014 do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Zámerom programu je zvýšiť informovanosť žiakov základných a stredných škôl o uplatňovaní ľudských práv a slobôd v školskom a mimoškolskom prostredí, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a

Kamilka

oscadnicaII (13)

Poznáte ju? Ľudovo sa jej povie harmanček. Vonkoncom nepreháňam, keď poviem, že rumanček kamilkový je „všeliek”, najmä pre malé deti. 2 krásne májové dni boli všeliekom i pre žiakov II. C triedy, ktorá sa spolu s triednou Ing. R. Fojcíkovou a Ing. L. Synákovou vybrali do krásneho prostredia kysuckej prírody. Rodinka Resort je to miesto,

Usilovnosťou k cieľu

titulka

Žiaci obchodnej akadémie v Žiline sa pripravujú na skúšku dospelosti. Hrdo nosia zelené stužky. Posledné dni v škole, plnenie si školských povinností, vytvorenie tabla – to boli činnosti, ktoré ešte žiaci tried 4. ročníkov v máji dobojovali. Pre nich nadišiel „akademický týždeň“. V marci úspešne zvládli písomnú časť maturitnej skúšky, v apríli praktickú časť a