pozvanka_dod_2015_3-2

Ponuka študijných odborov pre školský rok 2016/2017

oavoza_logo[1]

Obchodná akadémia v Žiline je moderná stredná škola ekonomického zamerania, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Škola poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A. Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia Dĺžka štúdia: 4 roky Forma štúdia: denné štúdium

Odkaz pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl

do-you-speak-english

Obchodná akadémia v Žiline ponúka žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl štúdium v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Pri príležitosti podávania prihlášok žiakov základných škôl na študijné odbory stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu, vám predstavujeme výpovede žiakov 1. ročníka uvedeného študijného odboru, v ktorých prezentujú svoju spokojnosť

Bilingválne štúdium obchodnej akadémie v školskom roku 2016/2017

we-speak-english

Študijný odbor: 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Termín podania prihlášky na štúdium: do 28. 02. 2016. Termín prijímacej skúšky: 04. 04. 2016. Prijímacia skúška: test z anglického jazyka, test na overenie schopnosti využitia nadobudnutých vedomostí. Dĺžka štúdia: 5 rokov (štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl). Profil absolventa: Absolvent študijného

Nebojme sa integrácie

nebojme-sa-integracie

Školská integrácia (školské začlenenie) je výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach materských, základných a stredných škôl určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Obchodnej akadémii v Žiline je realizované v súlade so štátnym vzdelávacím programom, zákonom o výchove a vzdelávaní a vzdelávacími programami pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,

Beseda k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

matica-slovenska

Obchodná akadémia v Žiline v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Žiline pripravila pre žiakov 1. a 2. ročníka besedu k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Matica slovenská patrí medzi významné inštitúcie, ktoré zachovávajú tradičné slovenské hodnoty a podieľajú sa na formovaní osobnosti mladých ľudí. Poslaním Matice slovenskej je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, umocňovať národné povedomie Slovákov a krajanov

Euroázijská ekonomická únia

EAEU

Zvolení žiaci z tretieho ročníka sa s pani profesorkou Ing. Renátou Fojcíkovou 25. 11. 2015 zúčastnili prednášky „Zahranično-ekonomické vzťahy s krajiny Euroázijskej ekonomickej únie“. Vypočuli si prednášky zahraničných hostí a predstaviteľov inštitúcií a samosprávy Slovenskej republiky. Prednášok sa zúčastnili aj podnikatelia, ktorí podnikajú alebo chcú podnikať s krajinami, ktoré patria do Euroázijskej ekonomickej únie“. Prednášky boli v ruskom jazyku, žiaci získali skúsenosť

Cambridge study – stredoškolské štúdium vo Veľkej Británii

cambridge-study

Obchodná akadémia v Žiline nadviazala v školskom roku 2015/2016 spoluprácu so spoločnosťou Cambridge study, ktorá sa zameriava na sprostredkovanie stredoškolského a univerzitného štúdia vo vybraných európskych a svetových metropolách. Zároveň ponúka jazykové kurzy angličtiny pre žiakov a pedagogických zamestnancov v zahraničí. Prvou aktivitou vzájomnej spolupráce sa stala prezentácia možnosti stredoškolského štúdia v zahraničí pre žiakov 1. ročníka študijného odboru 6317 M

Zumba maratón

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dňa 19.11.2015 sa konal ZUMBA MARATÓN, ktorého sa zúčastnili naši žiaci z Obchodnej akadémie a žiaci z SPŠS Žilina. V troch hodinových kolách v rytme zumby na I. mieste sa umiestnila naša žiačka z 1.B Gapová Patrícia a žiak SPŠS Biely Patrik. Blahoželáme.

Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl

sutaz-vedomosti-a-zrucnosti-2015-tit

II. ročník v študijnom odbore: 6317 M obchodná akadémia Náš tím šiel 10. novembra na 2 dni do Ružomberka spolu s Ing. S. Kapustovou. Pýtate sa, prečo? Práve tam sa konala súťaž za podpory Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore a Nadácie na podporu vzdelávania a ekológie, Bratislava. Súťažilo tu spolu 6 tímov. Organizátorom súťaže

Divadlom – učíme!

IMG_20151118_130554

Bankári štvrtého ročníka z IV. C triedy pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej hrali divadlo! Tematika založenia bankových účtov bola spracovaná použitím situačnej metódy do zaujímavej formy pre sprostredkovanie vedomostí.  Bankári jej použitie zvládli!  Prostredníctvom  nej vysvetlili žiakom  VIII. A triedy napr. aké doklady sú potrebné k založeniu účtu, kto je majiteľ a kto disponent  účtu, čo znamená pojem „SMS notifikácia“,

Erasmus+: Get new skills for better job opportunities

erasmus-plus

Erasmus+ je program Európskej únie na roky 2014 – 2020, ktorý je zameraný na posilnenie zručností, zamestnanosti, podporu modernizácie a internacionalizácie a zvýšenie kvality vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou prostredníctvom zapojenia sa do medzinárodných projektov. Obchodná akadémia v Žiline sa úspešne zapája do spolupráce so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) pri realizácii mobilitných projektov od

Náš postoj k utečencom

nas-postoj-k-utecencom

V posledných mesiacoch zažíva Európa inváziu miliónov emigrantov z menej vyspelých oblastí sveta. Veľkú časť migrantov tvoria ekonomickí prisťahovalci z rozvojových krajín, migranti hľadajúci nové pracovné príležitosti a utečenci obávajúci sa prenasledovania z rasových, náboženských, národnostných a politických príčin. Utečenci tvoria osobitnú skupinu migrantov, ktorí potrebujú medzinárodnú pomoc a ochranu. Medzinárodná migrácia sa stáva vážnym globálnym problémom, ktorý zaujal aj žiakov

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia za školský rok 2011/2012. Dňa 23. 11. 2011 schválil Žilinský samosprávny kraj správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina za školský rok 2010/2011 (§ 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej

Návšteva Informačného centra EUROPE DIRECT v Žiline

DSCN7711

Dňa 11. novembra 2015 sme sa s vybranými žiakmi 3. ročníka vybrali na návštevu do EUROPE DIRECT centra, ktoré patrí medzi  500 informačných centier na celom svete a zároveň medzi 12 informačných centier nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Cieľom informačného centra je poskytovať najmä informácie a novinky z EÚ, praktické informácie o pracovných a študijných možnostiach

Spotrebiteľ vo svete financií

Dňa 10. 11. 2015 sa študenti 4. ročníkov zúčastnili spoločnej prednášky so študentmi Žilinskej univerzity odbor Manažment, ktoré zorganizovalo OZ Mladý podnikavec a katedra makro a mikro ekonomiky FRI UNIZA, na tému „Spotrebiteľ vo svete financií“. Prednášajúcimi boli JUDr. Szabo a Ing. Birčárová, PhD. zamestnankyne NBS v Bratislave z odboru ochrany finančných spotrebiteľov. Prednášku začali citátom B. Franklina: „Ak viete

Užitočný výcvik

20151105_092619

Počas prvého novembrového týždňa do našej školy prišli dvaja psychológovia z Centra pedagogicko-psychlogického poradenstva v Žiline, aby sa stretli so žiakmi 3.ročníka. V priebehu dvoch vyučovacích hodín sa s nimi rozprávali o kyberšikane, ktorá sa stala neželanou súčasťou kontaktu na sociálnych sieťach a každé zlo, proti ktorému sa dostatočne nebránime, sa rozrastá, ubližuje a ohrozuje. Preto psychológovia v rámci výcviku žiakom prezentovali spôsoby

UNICEF – Vianočná zbierka „Snehová vločka“

unicef

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2015/2016 do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Cieľom programu je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého chodia s radosťou. Súčasťou programu sú aktivity humanitárneho a sociálneho  charakteru, na ktorých sa podieľa žiacka školská rada. V aktuálnom školskom roku

Elektronické psychologické testy

psychology

Vyučovanie psychologických disciplín v stredných školách má nezastupiteľné miesto pri formovaní osobnosti mladých ľudí a v príprave žiakov na vysokoškolské štúdium, alebo na výkon budúceho povolania. Poznatky zo psychológie sú rozptýlené do učebných osnov vyučovacieho predmetu občianska náuka. Oblasť „psychologického vzdelávania“ v stredných odborných školách vymedzujú dva tematické celky „Človek ako jedinec“ a „Človek a spoločnosť“. Vyučovanie psychológie, resp. vybraných

Beh 17. novembra

Beh-17-novembra-2015-1

Dňa 4.11.2015 sa piati žiaci z našej školy zúčastnili 49. ročníka Behu 17. novembra. V kategórií dievčatá – roč. 1996-1998 sa úspešne umiestnila na II. mieste žiačka IV.A triedy Zuzana Šnajderová. Blahoželáme!

Záložka do knihy spája slovenské školy….

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Viete, čo sú záložky do knihy?  Ako sa môžem pýtať, veď tie poznajú predsa všetci školopovinní žiaci – teda aj my stredoškoláci. Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila  pre stredné školy 4. ročník celoslovenského projektu   „Záložka do knihy spája slovenské školy“, s podtitulom „Múdrosť ukrytá v knihách“. Zapojili sme sa aj my, už po štvrtý krát. Čo je

Imatrikulácia prvákov

imatrikulacie-2015-1

Ako každý rok, tak aj v tomto roku sme sa rozhodli privítať žiakov prvého ročníka na našej škole slávnostnou imatrikuláciou, ktorá sa konala dňa 28. 10. 2015 v aule Gymnázia sv. Františka. Naši tretiaci sa nechali inšpirovať obľúbenou televíznou reláciou FARMA a pripravili našim prvákom skutočný farmársky zážitok. Čakali na nich neľahké, ale aj vtipné úlohy.

Rok Ľudovíta Štúra

stur-ludovit

Dňa 28. októbra 2015 sme si pripomenuli 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra. Obchodná akadémia v Žiline pri príležitosti spomienky na kultúrny, politický a historický odkaz jednej z najvýznamnejších postáv moderných slovenských dejín pripravila pre žiakov školy viaceré tematické aktivity. Žiaci II.A, II.B a II.C sa oboznámili s historickým odkazom Ľudovíta Štúra prostredníctvom netradičných vyučovacích hodín dejepisu, ktoré sa niesli

Regionálne dejiny Žiliny a okolia

DSCN2708

Dejinné udalosti prezentujeme väčšinou v národnom, európskom a svetovom meradle, často však nepoznáme históriu svojho najbližšieho okolia. Krátky prehľad o dejinách Žiliny a okolia od najstarších čias po súčasnosť ponúkli žiakom 1. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline zamestnanci Považského múzea v Žiline. Pri prehliadke Budatínskeho hradu a jeho areálu sa dozvedeli zaujímavé informácie o dejinách Žiliny a hospodárskom postavení mesta v období stredoveku

Každá kvapka sa počíta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Každoročne na jeseň Národná transfúzna stanica SR uskutočňuje kampaň pod názvom ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI a rovnako každoročne sa na nej naši študenti zúčastňujú. U nás sa konala 21.októbra 2015 a svoju krv dobrovoľne darovalo 16 žiakov 3. a 4. ročníka. Každý z nich odchádzal s dobrým pocitom, že prispeje k návratu zdravia či záchrane života, a s pochvalou od  primárky MUDr.Laurincovej za odvahu a statočnosť.