tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

OZNAM

Štátna skúška z písania na PC sa uskutoční v budove školy OAVOZA dňa 03. 06. 2016. Začiatok o 8.00 h.

Vyhodnotenie po 1. kole prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017!

Zápis prijatých uchádzačov o štúdium na strednej škole sa uskutoční 23. mája 2016 (pondelok) v čase od 7.30 – 11.00 h a od 12.00 – 15.00 h na sekretariáte školy.

V prípade, že zákonný zástupca písomne nepotvrdí zápis do prvého ročníka v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí  je,  v súlade s §68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), neplatné.

V prípade neprijatia uchádzača, proti rozhodnutiu o neprijatí, v súlade s §68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon ), môže zákonný zástupca podať odvolanie v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia osobne alebo poštou riaditeľke Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57  Žilina, ktorá rozhodnutie o neprijatí vydala (v odvolaní uviesť aj telefónne číslo zákonného zástupcu uchádzača).

Vzor odvolania vo formáte docx.

Vyhodnotenie po 1. kole prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 vo formáte pdf.

Vysvetlivky:

Kód prijatia

  • P1 Prijatý – bez prijímacích skúšok
  • PP Prijatý – prijímacie skúšky
  • N5 Neprijatý – nesplnené kritérium
  • NM Neprijatý – nedostatok miesta
  • N1 nezúčastnil sa
Zobraziť na celú obrazovku

 

 

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2016/2017

V súlade s § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy, riaditeľka školy určuje kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017.

Po stopách palatína Juraja Turzu

Po_stopach_palatina_Juraja_Turzu-DSCN0907

Považské múzeum v Žiline a Žilinský samosprávny kraj pripravili pre žiakov základných a stredných škôl cyklus prednášok a aktivít zážitkového učenia, ktoré sú venované 400. výročiu úmrtia Juraja Turzu. Dňa 23. mája 2016 sa vybraní žiaci 1. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline zúčastnili netradičného vyučovania dejepisu v areáli Sobášneho paláca v Bytči. Život Juraja Turzu v období raného novoveku

Nechýbali sme!

financne-zdrave-sluzby-titulna

Naša Obchodná akadémia bola pri tom! Vo veľmi peknom prostredí vzdelávacieho centra KIA Motors v Gbeľanoch sme sa zúčastnili 1. ročníka workshopu Finančne zdravé služby. Za účasti 11 stredných škôl sme v zmiešaných tímoch riešili prípadovú štúdiu „Spropagovať spôsob nákupu osobného auta značky KIA. Cieľová skupina mladí ľudia –marketingový nástroj.“ a to čo najkreatívnejším spôsobom.

Škola plná UNICEF hlavičiek

modry-gombik

Slovenský výbor pre UNICEF pripravil v rámci „Týždňa modrého gombíka“ vedomostnú súťaž, do ktorej sa zapojili aj žiaci študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Dňa 16. mája 2016 sa zúčastnili netradičnej triednickej hodiny, ktorá sa niesla v duchu humanitárnej pomoci v rozvojových krajinách Afriky. Vedomostnej súťaži predchádzala intenzívna práca s tabletmi v multimediálnej učebni

Opäť učiteľmi!

bankári III. C

Záverečné stretnutie bankárov III. C triedy so žiakmi CZŠ R. Zaymusa kurzu finančnej gramotnosti sa uskutočnilo 11. mája 2016 pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej. Pozvanie prijal pán riaditeľ Mgr. Radoslav Kačur aj pani učiteľka Ing. Renáta Šimková, ktorí nám pripravili priestory a na akcii nás privítali. Bankári predviedli výborné schopnosti zaujať ôsmakov a rôznymi metódami

Deň Európy na OAVOZA

eu

Deň Európy (9. máj) je oslavou mieru a jednoty v Európe. Tento deň si pripomíname výročie prejavu francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana z roku 1950, v ktorom navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou bude riadenie spoločného trhu s uhlím

Spoznávame Prahu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V dňoch od 28. – 30. apríla sa naša trieda III.B zúčastnila výletu v hlavnom meste Českej republiky – Prahe, pod dozorom pani profesoriek PhDr. Anny Drizgovej, Ing. Dagmar Kochláňovej. V skorých ranných hodinách sme začali našu cestu na železničnej stanici v Žiline, odkiaľ sme sa vlakom dopravili do Prahy. Po ubytovaní sme sa vydali

Erasmus+ Odborná prax vo Veľkej Británii v roku 2017

erasmus-plus

Obchodná akadémia v Žiline získa v roku 2016 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave) vo výške 31 280,00 EUR na realizáciu projektu „Take your chance for better life in the European union“. Naša škola sa tak zaradila medzi najúspešnejšie stredné odborné školy ekonomického zamerania v 

Krátka dlhá cesta…

kratka-dlha-cesta-1

Dokumentárny film „Krátka dlhá cesta“ je príbehom o osude mladého muža, ktorého na najdlhšej ceste jeho života – na pochode smrti z koncentračného tábora Sachsenhausen – zastrelili, lebo už ďalej nevládal kráčať… Celoslovenská iniciatíva Fedora Gála, do ktorej sa po tretíkrát zapojili žiaci 2. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline počas vyučovacích hodín dejepisu, prezentuje mladým

Pravidelne pomáhame

DN2016

Od prvého konania celoštátnej zbierky DEŇ  NARCISOV sa každoročne podieľame na tejto známej akcii. Preto sa v deň konania jej 20.ročníka v piatok 15. apríla doobeda i poobede vybrali naši žiaci do ulíc Žiliny, aby oslovili okoloidúcich a požiadali ich o finančný príspevok, za ktorý im ponúkli malý kvietok ako poďakovanie.  Tridsiatim dobrovoľníkom sa v ten deň podarilo vyzbierať sumu 3274,73 €, z ktorej sa

Mobilná škola šmyku

zilinsky-samospravny-kraj

Projekt Žilinského samosprávneho kraja, Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline a Dopravnej akadémie v Žiline „Mobilná škola šmyku“ vznikol v súvislosti s vysokou nehodovosťou začínajúcich mladých vodičov. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť nadstavbu k vodičskému oprávneniu skupine mladých vodičov, zamerať sa na zvládnutie neočakávaných krízových situácií a zdokonaliť sa v motoristických zručnostiach. V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnil tretí ročník uvedeného podujatia.

Vedomostné hry vo vyučovaní dejepisu

albi

Vedomostné hry a kvízy majú nezastupiteľné miesto aj vo výchovno-vzdelávacom procese na Obchodnej akadémii v Žiline. Pedagogickí zamestnanci ich uplatňujú nielen počas vyučovania  odborných ekonomických predmetov, ale aj počas vyučovacích hodín všeobecnovzdelávacích predmetov, medzi ktoré patrí dejepis. Vedomostné hry rozvíjajú motiváciu žiakov a prispievajú k lepšiemu porozumeniu učiva. Obchodná akadémia v Žiline získala zo zdrojov Žilinského

Školské kolo MLADÝ ÚČTOVNÍK 2015/2016

mlady-uctovnik-20160427_114204

Dňa 31. 03. 2016 sa konalo na našej škole školské kolo súťaže MLADÝ ÚČTOVNÍK. Zúčastnili sa ho 15 študenti štvrtých ročníkov, ktorí postúpili s najlepšími výsledkami z triednych kôl. Ich úlohou bolo samostatne spracovať komplexný príklad z podvojného účtovníctva v programe OMEGA. VÝSLEDKY: miesto Adriana Friedlová – D získala 153 bodov miesto Laura Kapustová –  D získala 144 bodov

Erasmus+ – Kurz jazykovej a kultúrnej prípravy

erasmus

Obchodná akadémia v Žiline získala v roku 2015 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave) vo výške 33 458 EUR na realizáciu projektu „Get new skills for better job opportunities“. Cieľom projektu je umožniť žiakom 3. ročníka študijného odboru

Projec(k)t(y)

V rámci predmetu projekty v bilingválnom študijnom odbore Obchodná akadémia žiaci pracujú na rôznych projektoch a zadaniach (PPT prezentácie, videá, informačné materiály)  týkajúcich sa života okolo nás, pričom výučba prebieha v anglickom jazyku. Výhodou je, že sa súbežne zdokonaľujú hneď v niekoľkých predmetoch (anglický jazyk, informatika, etika, svet práce a komunikácie) a pritom majú možnosť naplno využiť svoju predstavivosť a fantáziu.

Hodnotenie sociálnej klímy v strednej škole

Hodnotenie_socialnej_klimy_2016_1

Sociálna klíma ovplyvňuje osobnostné charakteristiky žiakov, rozvoj rozumových schopností, citový a vôľový vývin a je dôležitým zdrojom pocitu spokojnosti. Veľmi dobrá úroveň sociálnej klímy prináša žiakom pri úspešnej vzdelávacej činnosti spokojnosť, motiváciu a aktivitu.   Pri hodnotení školskej a triednej klímy v školskom roku 2015/2016 sme sa zamerali na analýzu sociálnych vzťahov medzi žiakmi a pedagógmi, záujem žiakov

Mladý Slovák – školské kolo súťaže

RSCN0781

Dňa 13. apríla 2016 sa uskutočnilo v priestoroch našej školy školské kolo vedomostnej súťaže „Mladý Slovák“, ktorú organizuje Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja pod záštitou riaditeľa úradu PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD. Cieľom súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu slovenského národa, formovať ich prirodzený slovenský patriotizmus, vlastenectvo a národné povedomie a

Ekonomicko-manažérska olympiáda 2016

ekonomicko-manazerska-olympiada

Dňa 11. apríla 2016 sa žiaci tretieho ročníka tried III. A, III. B, III. C a III. D v počte štyria žiaci z každej triedy zúčastnili Baťovej manažérskej olympiády. Táto ekonomicko-manažérska olympiáda obsahovala otázky z piatich oblastí – matematika a logika, všeobecný svetový prehľad, ekonómia, manažment a marketing a anglický jazyk. Žiaci zadali svoje prístupové kódy a vypracovali on-line test, ktorého časová dotácia

UNICEF – Týždeň modrého gombíka 2016

unicef

Každý rok organizuje Slovenský výbor pre UNICEF verejnú zbierku „Týždeň modrého gombíka“. Výnos zo zbierky v roku 2016 bude určený na pomoc ohrozeným deťom v Mauritánii.„Týždeň modrého gombíka“ na Obchodnej akadémii v Žiline sa uskutoční od 16. mája 2016 do 20. mája 2016. Slovenský výbor pre UNICEF organizuje v roku 2016 po 12-krát celoslovenskú kampaň na pomoc deťom z problémových

Kurzu na ochranu života a zdravia 2016

20160331_095917

Na prelome marca a apríla sa študenti 3. ročníka zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia, ktorý sa už tradične konal v priestoroch žilinského Lesoparku a na Vodnom diele Žilina. Pod vedením skúsených inštruktorov Mgr. V. Hlivjáka, Mgr. J. Adamíka, Mgr. M. Ďuríkovej, Ing. D. Kolmanovej a Ing. R. Fojcíkovej si študenti vypočuli zaujímavé prednášky na tému prežitia v kritických životných

Grantový program ŽSK – Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie

zsk

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja podporil projektový zámer Obchodnej akadémie v Žiline s názvom „Uhorský palatín Juraj Turzo“, ktorý bol vypracovaný v rámci grantového programu „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“. Projekt je zameraný na zefektívnenie vyučovania národných a regionálnych dejín a zvýšenie záujmu žiakov o historický, kultúrny a spoločenský odkaz Juraja Turzu pre súčasnosť prostredníctvom zážitkového učenia, vedomostných hier,

Kto mohol, daroval

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Deň pred odchodom na veľkonočné prázdniny, t.j. 23. marca, sa v našej škole konala Valentínska kvapka krvi 2016. Termín bol takto určený preto, aby sa jej mohli zúčastniť aj tí, ktorí darovali svoju krv na jeseň v akcii Študentská kvapka krvi. Medzi 22 darcami z tried tretieho a štvrtého ročníka boli držitelia darcovského preukazu aj prvodarcovia.   Všetci dobrovoľníci,