2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2016/2017 – bilingválne štúdium

Študijný odbor 6317 M 74 – obchodná akadémia – bilingválne štúdium 5- ročné (slovensko-anglické) Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina 1 V súlade s § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade školy

Prečo študovať na Obchodnej akadémii v Žiline v školskom roku 2016/2017?

preco-studovat-na-oavoza-1-dovod

1. dôvod Tradícia v poskytovaní stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy – Obchodná akadémia v Žiline začala svoju činnosť v roku 1938, odkedy ukončili štúdium všeobecnej ekonomiky, bankovníctva, obchodnej akadémie a ďalších študijných odborov tisícky absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili na trhu práce na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti sa škola vyprofilovala na modernú strednú školu ekonomického zamerania, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom

Ponuka študijných odborov pre školský rok 2016/2017

oavoza_logo[1]

Obchodná akadémia v Žiline je moderná stredná škola ekonomického zamerania, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Škola poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A. Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia Dĺžka štúdia: 4 roky Forma štúdia: denné štúdium

Odkaz pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl

do-you-speak-english

Obchodná akadémia v Žiline ponúka žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl štúdium v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Pri príležitosti podávania prihlášok žiakov základných škôl na študijné odbory stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu, vám predstavujeme výpovede žiakov 1. ročníka uvedeného študijného odboru, v ktorých prezentujú svoju spokojnosť

Bilingválne štúdium obchodnej akadémie v školskom roku 2016/2017

we-speak-english

Študijný odbor: 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Termín podania prihlášky na štúdium: do 28. 02. 2016. Termín prijímacej skúšky: 04. 04. 2016. Prijímacia skúška: test z anglického jazyka, test na overenie schopnosti využitia nadobudnutých vedomostí. Dĺžka štúdia: 5 rokov (štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl). Profil absolventa: Absolvent študijného

Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu 2016

WP_20160203_13_42_26_Pro

Dňa 3.2.2016 sa osem žiakov  z našej školy zúčastnilo 5. ročníka lyžiarskej súťaže pre žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti ŽSK s názvom „Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní a snowbordingu“. V kategórií snowbording chlapci, žiak Halagan Jakub obsadil 3. miesto. Víťazovi blahoželáme.

2% z dane

2-percenta

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane. Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie VZDELANIE. Váš dar znamená pre nás  prejav dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Darované finančné prostriedky budú použité na: modernizáciu vybavenia

Športovci na Makove

lyziarsky-vycvik-makov-2016-2

45 žiakov prvých ročníkov sa zúčastnilo lyžiarskeho a snowbordového výcviku v krásnom prostredí lyžiarskeho strediska SKI MAKOV. Vyvrcholením výcviku boli preteky v obrovskom slalome.

Zmluvy 2016

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy 19/01-16 Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL spol. s r.o.,    Prešovská 38/B,     821 02  Bratislava,    IČO: 35859415 Inzercia KOMBI 2 466,80 neurčitá

Deň profesie v Bytči

titulka

Dňa 18. januára 2016 Základná škola Eliáša Lániho a Základná škola Ulica mieru v Bytči pod záštitou primátora mesta Bytča Bc. Miroslava Minárčika usporiadali 1. ročník podujatia „Dni profesie v Bytči“. Školy, vrátane našej, dostali priestor na svoju prezentáciu a poskytnutie informácií o jednotlivých odboroch, možnostiach štúdia pre uchádzačov o štúdium z radov žiakov základných škôl. Počas podujatia prebiehala spoločná centrálna

Vysokoškolské štúdium v Českej republike

vsb-technicka-univerzita

Vysokoškolské štúdium v Českej republike poskytujú verejné, štátne a súkromné vysoké školy. Podmienkou na prijatie študenta v bakalárskom študijnom programe je dosiahnutie úplného stredného odborného vzdelania. Bližšie informácie o podmienkach prijatia na štúdium získajú záujemcovia na študijných oddeleniach vysokých škôl alebo na internetovej stránke www.vysokeskoly.cz. Štúdium na vysokých školách v Českej republike je trojstupňové – bakalársky, magisterský a

Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – školské kolo

fotka

Na prelome roku 2015/2016 sa v našej škole konala Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – školské kolo. Súťaž prebiehala v súťažnej disciplíne – 10-minútový odpis na rýchlosť v programe WORD. Súťaž má prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a vytvárať u žiakov trvalý vzťah k rozvíjaniu ich počítačovej gramotnosti Najlepšie výsledky za školu

Objednávky 2016

  Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia) Objednávku schválil 1/2016 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 25,20 07.01.2016 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra

Faktúry 2016

    Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2016 Záloha za plyn 1/2016 2 117,00 11.01.2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,

Objavujeme kultúrne dedičstvo Slovenska

objavujeme-kult-ded

Tablety patria k moderným interaktívnym didaktickým prostriedkom, ktoré nachádzajú široké uplatnenie aj vo vyučovacom procese na Obchodnej akadémii v Žiline. Koniec 1. polroka školského roka 2015/2016 sme vyučovanie dejepisu doplnili o prácu s interaktívnou tabuľou a tabletmi v multimediálnej učebni školy. Žiaci 1. a 2. ročníka si osvojili skupinovú prácu s internetovými stránkami a aplikáciami, ktoré ponúkajú netradičný pohľad na historické a kultúrne dedičstvo

Business s (r)učením obmedzeným

titulka

O akom biznise je reč? Hovoríme o stolnej hre Business Schoolgames. Súboj rozohrali medzi sebou študenti cvičnej firmy praktikum pod vedením Ing. L. Synákovej a bankovníctva pod vedením Ing. R Fojcíkovej. Hralo sa v dvojčlenných tímoch. Bolo utvorených 5 hracích polí s 3 tímami pri každom stole. Víťazmi sa stali 3 tímy, ktoré nahrali najviac bodov. Ako sa body počítali?

Výstava Titanic

titanic

Kráľovský poštový parník Titanic bol luxusný zaoceánsky parník patriaci spoločnosti White Star Line. Jeho úlohou bolo zabezpečiť prepravu cestujúcich a pošty medzi Európou a Severnou Amerikou. Titanic však stroskotal už počas svojej prvej plavby v noci zo 14. apríla na 15. apríla 1912. Pri potopení lode zahynulo okolo 1 500 cestujúcich a členov posádky. Atmosféru

Absolventská miera nezamestnanosti – 13,4 %

absolventska-miera-nezamestnanosti-2015-01.png

Obchodná akadémia v Žiline (so študijným odborom 6317 M obchodná akadémia) mala v mesiaci september 2015 najnižšiu absolventskú mieru nezamestnanosti (13,4 %) medzi obchodnými akadémiami v Žilinskom kraji. Štatistický výstup Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Centra vedecko-technických informácií SR s názvom „Nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl podľa krajov Slovenskej republiky“ z decembra 2015 obsahuje prehľad ukazovateľov

Úspechy školy v oblasti medzinárodnej mobility žiakov

medzinarodna-mobilita-ziakov

Obchodná akadémia v Žiline pokračuje v školskom roku 2015/2016 v úspešnej realizácii mobilitných projektov. Za posledné tri školské roky sme získali finančné prostriedky vo výške viac ako 125 tis. EUR na realizáciu projektov z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Comenius – školské partnerstvá, podprogram Leonardo da Vinci) a z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita

Kam po strednej škole?

ekon-fak-umb

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici patrí podľa výsledkov Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) medzi päť najlepších fakúlt svojho zamerania v Slovenskej republike.  V akademickom roku 2016/2017 ponúka absolventom stredných škôl štúdium v bakalárskych študijných programoch – Cestovný ruch, Ekonomika a manažment podniku, Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku, Financie, bankovníctvo a investovanie, Teritoriálny manažment, Verejná ekonomika a manažment. Dňa 17.

Poklady historického múzea v Bratislave

DSCN3040

Historické múzeum v Bratislave je súčasťou komplexu špecializovaných inštitúcií Slovenského národného múzea. Jeho základným poslaním je získavať, ochraňovať a sprístupňovať múzejné zbierky, dokladujúce vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku až po súčasnosť. Dňa 16. decembra 2015 sa žiaci I.C a I.G Obchodnej akadémie v Žiline zúčastnili odbornej exkurzie z dejepisu na Bratislavskom hrade, ktorá bola tematicky zameraná na poznávanie

Vianočná schoolgames

BusinessNR2 (1)

Vo vianočnom duchu sa niesla súťaž študentov dvoch cvičných firiem  pod  vedením   Ing. L. Synákovej a Ing. A. Hlačinovej. Súťažia chtiví študenti sa vnorili do hry Business Schoolgames v piatich kruhoch. Súťažili dvojčlenné tímy – družstvá. Všetci sa stali víťazmi, no odmenené boli len 3 družstvá. Vysmiate tváre víťazných študentov vidieť na fotografiách s diplomami. Tretiaci hrali túto

Začíname s účtovníctvom

skolska_sutaz_UCT (3)

To je názov súťaže, ktorú usporiadali vyučujúci predmetu Účtovníctvo pre študentov 2. ročníka. Zúčastnili sa jej všetci žiaci 2. ročníka. Ich úlohou bolo riešiť e-learningový test v rozsahu 30 otázok. Otázky boli rôznorodé. Dopĺňali sa vynechané slová v definíciách pojmov v súlade so Zákonom o účtovníctve, vyberali sa správne odpovede z viacerých možností, študenti museli rozmýšľať o pravde/nepravde výrokov atď. Z prvého

,,Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.“

20151218_085831

Dňa 18. decembra 2015 sa na našej Obchodnej akadémii konala skúšobná maturita zo slovenského jazyka. Vianočné testy boli pripravené Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v systéme e-Test a konali sa on-line formou. Všetci zúčastnení boli prekvapení, pretože už teraz mohli pocítiť na vlastnej koži, čo ich čaká v marci. Táto skúška trvala 45 minút a obsahovala 20 otázok. V teste

Stredoveký Krakow

DSCN2977

Mesto Krakow láka svojich turistov nielen v letnom období, ale aj nádhernou výzdobou počas zimy. Dňa 14. decembra 2015 sa žiaci I.G a II.C pod vedením PaedDr. Lenky Kulichovej a Mgr. Valentína Hlivjáka zúčastnili zahraničnej exkurzie z dejepisu v hlavnom meste Malopoľského vojvodstva. Počas dvojhodinovej prehliadky historického centra mohli obdivovať gotické, renesančné a barokové stavby, kráľovský zámok Wawel, Mariánsky kostol, Floriánsku bránu

UNICEF – Vianočná zbierka

DSCN3012

Vianoce sú symbolom lásky, pokoja, mieru a vzájomnej pomoci. Čakanie na vianočné sviatky sme si spríjemnili netradičnou zbierkou „Vianočná vločka“, ktorú vyhlásil Slovenský výbor pre UNICEF. Zástupcom žiackej školskej rady pod vedením PaedDr. Lenky Kulichovej sa podarilo vyzbierať z predaja vianočných pohľadníc sumu 105,00 EUR, ktorá pomôže podvyživeným deťom z Afriky a Ázie. Podvýživou trpí viac ako 178

Prvá svetová vojna – Tragédia, ktorá postihla všetkých

1-svet-vojna

Historické múzeum v Bratislave v spolupráci so Slovenským národným archívom a Vojenským historickým ústavom pripravilo na Bratislavskom hrade výstavu k 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny. „Veľká vojna“ (1914 – 1918) bola prvým globálnym konfliktom v dejinách ľudstva. Zámienkou vojny sa stal atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku, ktorých v Sarajeve zavraždil

Vianočná recepcia bankárov!

vianocne-ozdoby

Dňa 18. 12. 2015 sa uskutočnila slávnostná vianočná recepcia žiakov tretieho ročníka voliteľného predmetu Bankovníctvo. Bankári pani profesorky Ing. Renáty Fojcíkovej prezentovali ako prví svoje práce v Power-Pointe a potom svoje práce odprezentovali bankári pani profesorky Ing. Dariny Kolmanovej. Vyhodnotili sme a najlepšími zo skupín boli – Veronika Šromková z III. C triedy a Alžbeta Ťažká z III. A triedy. Pochutili sme