2 percentá z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane. Viac »

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2015/2016

V súlade s § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy, riaditeľka školy určuje... Viac »

Prečo študovať na Obchodnej akadémii v Žiline

1. dôvod Tradícia v poskytovaní stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy – Obchodná akadémia v Žiline začala svoju činnosť v roku 1938, odkedy ukončili štúdium všeobecnej ekonomiky, bankovníctva, obchodnej akadémie a ďalších študijných odborov tisícky absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili na trhu práce na Slovensku … Viac »

Sprievodca štúdiom OAVOZA

„Sprievodca štúdiom OAVOZA“ je určený všetkým záujemcom o štúdium na Obchodnej akadémii v Žiline v školskom roku 2015/2016. Žiaci základných škôl stoja pred veľkým životným rozhodnutím, ktorým je výber strednej školy. Cieľom príručky je prezentovať našu školu širokej verejnosti… Viac »

INEKO: Najlepšie hodnotené stredné školy v okrese Žilina

Mimovládna nezisková organizácia Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnila prehľad základných škôl, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v Slovenskej republike s najlepšími výsledkami žiakov za rok 2014. Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi tri najlepšie hodnotené stredné školy … Viac »

 

Maturitné komisie

Maturitný rozvrh pre ústne MS Teoretická časť odbornej zložky, Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Nemecký jazyk súhrnný harmonogram vo formáte pdf harmonogram jednotlivých komisií vo formáte pdf

Vyhodnotenie po 1. kole prijímacích skúšok pre školský rok 2015/2016

Zápis prijatých uchádzačov o štúdium na strednej škole sa uskutoční 22. mája 2015 (piatok) v čase od 7.30 – 11.00 h a od 12.00 – 15.00 h na sekretariáte školy. V prípade, že zákonný zástupca písomne nepotvrdí zápis do prvého ročníka v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí  je,  v súlade s §68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2015/2016

V súlade s § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy, riaditeľka školy určuje kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016.

Poďte medzi nás…

oavoza_logo[1]

Pri príležitosti podávania prihlášok žiakov základných škôl na stredné školy pre školský rok 2015/2016 sme poskytli žiakom 1. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia priestor na prezentáciu svojich názorov na realizáciu štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline. Vo svojich vyjadreniach sa zamerali na splnenie očakávaní a spokojnosť so štúdiom na našej škole. Vyjadrenia prvákov

OAVOZA – Škola spolupracujúca s UNICEF v školskom roku 2014/2015

unicef-2

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2013/2014 do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Zámerom programu je zvýšiť informovanosť žiakov základných a stredných škôl o uplatňovaní ľudských práv a slobôd v školskom a mimoškolskom prostredí, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a

Kamilka

oscadnicaII (13)

Poznáte ju? Ľudovo sa jej povie harmanček. Vonkoncom nepreháňam, keď poviem, že rumanček kamilkový je „všeliek”, najmä pre malé deti. 2 krásne májové dni boli všeliekom i pre žiakov II. C triedy, ktorá sa spolu s triednou Ing. R. Fojcíkovou a Ing. L. Synákovou vybrali do krásneho prostredia kysuckej prírody. Rodinka Resort je to miesto,

Usilovnosťou k cieľu

titulka

Žiaci obchodnej akadémie v Žiline sa pripravujú na skúšku dospelosti. Hrdo nosia zelené stužky. Posledné dni v škole, plnenie si školských povinností, vytvorenie tabla – to boli činnosti, ktoré ešte žiaci tried 4. ročníkov v máji dobojovali. Pre nich nadišiel „akademický týždeň“. V marci úspešne zvládli písomnú časť maturitnej skúšky, v apríli praktickú časť a

Zážitkové aktivity na hodinách etickej výchovy

FSCN5688

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť žiaka s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tohto cieľa využívame zážitkové učenie, ktoré podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem. Súčasťou etickej výchovy je rozvoj sociálnych zručností žiakov (otvorená komunikácia, empatia, asertivita a pozitívne hodnotenie iných), podpora mentálnej

Škola v múzeu – Ako funguje mesto?

DSCN5621

Slovenské národné múzeum predstavuje najvýznamnejšiu kultúrno-vzdelávaciu inštitúciu v oblasti múzejnej činnosti na Slovensku. Múzeum zhromažďuje, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové predmety, ktoré rozprávajú príbeh nášho národa, etnických spoločenstiev, dokumentujú vývoj prírody, spoločnosti, vedy, kultúry a umenia. V zbierkových fondoch uchováva takmer štyri milióny zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Múzeum zastrešuje osemnásť špecializovaných múzeí, medzi ktoré

Stretnutie so Štúrom

stur

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra. Toto mimoriadne výročie je významnou príležitosťou na pripomenutie si jeho života a diela. Na konci školského roka 2014/2015 sa žiaci II.A zúčastnili dejepisnej exkurzie v Bratislave, ktorá bola tematicky zameraná na poznávanie historického a jazykovedného odkazu tohto významného slovenského politika,

Aká je sociálna klíma v strednej škole?

socialna-klima1

Sociálna klíma ovplyvňuje osobnostné charakteristiky žiakov, rozvoj rozumových schopností, citový a vôľový vývin a je dôležitým zdrojom pocitu spokojnosti. Príjemná sociálna klíma prináša žiakom pri úspešnej vzdelávacej činnosti spokojnosť, motiváciu a aktivitu. Pri hodnotení školskej a triednej klímy v školskom roku 2014/2015 sme sa zamerali na analýzu sociálnych vzťahov, záujem žiakov o dianie v škole, akceptáciu osobnosti žiakov a celkové

UNICEF – Týždeň modrého gombíka

unicef

Po viac ako troch týždňoch od ničivého zemetrasenia v Nepále je situácia v krajine veľmi vážna. Mnohé deti ostali bez domova, v hlbokom šoku a bez prístupu k základnej starostlivosti. S blížiacim sa monzúnovým obdobím sa zvyšuje aj riziko prepuknutia chorôb a hnačkových infekcií. Zemetrasenie zničilo viac ako 130 000 domácností a ponechalo 3 milióny

Matematický klokan 2015

klokan

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.. Viac o samotnej súťaži sa dozviete na stránke matematickyklokan.sk. Súťaže sa zúčastnilo aj 9 našich študentov v kategóriách Kadet O12 a Junior O34. V

BINGO!!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Vyhrali sme 500 €! A nielen to. Potešil nás zápisník, pero, zvýrazňovače a v neposlednom rade i diplom,“ hovoria víťazky. Študenti 3.ročníka voliteľných predmetov CFP a BAN sa v rámci popoludňajšieho vyučovania 7. mája 2015 hrali. No nehrali v pravom zmysle slova. Precvičovali si ekonomické teórie, odpovedali na ekonomické otázky, ktoré neboli vždy jednoduché. Hra Business Schoolgames sa páčila. Súťažilo 14 tímov

SCHOOL DANCE 2015

schooldance2015

Dajte LIKE a podporte naše dievčatá! Aj tento rok sa naše dievčatá zapojili do tanečnej súťaže SCHOOL DANCE. Ich cieľom bolo zviditeľniť známe žilinské miesto – BALUSTRÁDU a tiež našu školu. Podporte ich svojím hlasom a dajte LIKE! Ako hlasovať? Prihláste sa na Facebook, alebo si vytvorte Facebook profil na stránke www.facebook.com. Nájdite si video na stránke www.schooldance.sk, za ktoré chcete hlasovať

Regionálne dejiny Žiliny

DSCN5512

Budatínsky hrad patrí medzi významné historické a architektonické pamiatky severozápadného Slovenska. Najstarší stredoveký hrad v okolí Žiliny sme využili na konci školského roka 2014/2015 na realizáciu netradičných vyučovacích hodín dejepisu. V priestoroch hradu sa žiaci 1. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia dozvedeli nové informácie o regionálnych dejinách Žiliny z obdobia stredoveku a novoveku. Na jednotlivých

Tento rok znova

den-narcisov

Dňa 27. apríla 2015 sa uskutočnila celoslovenská zbierka Ligy proti rakovine známa ako DEŇ NARCISOV. Študenti našej školy sa jej pravidelne zúčastňujú, preto sa OA môže pochváliť tým, že 16 dobrovoľníkov tentokrát vyzbieralo 906,90 €, ktoré boli hneď po skončení zbierky odoslané na účet Ligy proti rakovine. Pochvalu si zaslúžia všetci dobrovoľníci, z ktorých dvaja, a to

WORKSHOP ZAMERANÝ NA MARKETING

20150414_125336

Dňa 14. apríla 2015, sa žiaci tried III.A, III.B, III.C a III.D zúčastnili výchovno-vzdelávacieho workshopu.  Cieľom tohto workshopu, ktorého organizátorom bolo občianske združenie Mladý podnikavec, bolo zdokonaliť a rozšíriť si vedomosti v ekonomických smeroch. Dianie workshopu prebiehalo zábavnou formou. Spočiatku si študenti vypočuli možnosti správneho vývoja reklamy v podobe prezentácie. Neskôr si prehrali reklamy, ktoré zväčša ovplyvňujú prijímateľov a na

Využitie tabletov vo vyučovaní hospodárskej geografie

FSCN5482

Tablety patria ku moderným interaktívnym didaktickým prostriedkom, ktoré nachádzajú široké uplatnenie aj vo vyučovacom procese na Obchodnej akadémii v Žiline. V školskom roku 2014/2015 sme po prvýkrát overili využitie tabletov vo vyučovaní hospodárskej geografie. Žiaci 1. ročníka sa naučili aplikovať a hodnotiť geografické informácie získané z internetu, virtuálnych máp, geografických kvízov a hier multimediálneho charakteru. Výsledkom bola schopnosť žiakov identifikovať

Vyhrali sme!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dňa 6. mája 2015 sa uskutočnila súťaž BUSINESS SCHOOLGAMES žiakov štvrtého ročníka cvičnej firmy a bankovníctva pod vedením Ing. Synákovej a Ing. Fojcíkovej. Rozdelenie do tímov, rozdanie hier, zadanie pokynov a odštartovalo sa. V stanovenom čase museli žiaci nahrať čo najviac peňazí a kúpiť maximum firiem, aby postúpili do finále. Štyri tímy, ktoré postúpili, zohrali

Exkurzia v LKW Walter

IMG_1954

Dňa 21. apríla 2015 sa žiaci III.B, III.C a III.D zúčastnili odbornej exkurzie v rakúskej firme LKW Walter. Exkurzia sa uskutočnila v rámci spolupráce s firmou. Žiaci dostali príležitosť pozrieť si priestory firmy a organizáciu práce v podniku. LKW Walter je špedičná firma, ktorá zabezpečuje prepravu tovaru do viac ako 40 krajín Európy ako aj na Blízky východ,

Prijímacie skúšky zo SJL – testy

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – ukážkové testy: Prijímacie skúšky v školskom roku 2013 / 2014 – 1. verzia Prijímacie skúšky v školskom roku 2013 / 2014 – 2. verzia

Prijímacie skúšky z MAT – testy

Prijímacie skúšky z MAT – ukážkové testy: Prijímacie skúšky v školskom roku 2012 / 2013 Prijímacie skúšky v školskom roku 2013 / 2014

Finálové kolo Finančnej olympiády v Bratislave

CAM00287

Naše dve študentky IV. D triedy – Adriana Pažičanová a Erika Ondáková sa spolu s pani profesorkou Oľgou Križovou zúčastnili dňa 27. 04. 2015 finálového celoslovenského kola Finančnej olympiády v Bratislave. Riešili praktické úlohy a testové otázky z finančnej gramotnosti spolu v kruhu dvadsiatich účastníkov zo stredných škôl z celého Slovenska. Organizátorom súťaže bola Nadácia Partners Group. Dievčatá síce neobsadili víťazné

Kto mohol, daroval

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V našej škole každoročne uskutočňujeme darovanie krvi v rámci akcií Študentská kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi.  Tú druhú sme mali 23.apríla t.r. a zúčastnilo sa jej 19 dobrovoľných darcov, medzi ktorými boli aj prvodarcovia. Na fotografiách vidieť pohodu, ktorá vládla počas odberov, pretože každý z účastníkov vedel, že koná jeden z najhumánnejších skutkov, akých je človek schopný. Škola je hrdá

ODFOŤSEBASA

Aj naši študenti sa zapojili do súťaže ŽSK. Podporme ich na Facebook stránke Žilinský samosprávny kraj! Viac informácií nájdete v článku http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/sutaz-najlepsiu-selfie-zilinskom-kraji-vstupuje-do-finale.html

Myslím ekonomicky

Havran

Dňa 9. apríla 2015 sme sa zúčastnili s pani profesorkou Ing. Oľgou Krížovou diskusnej súťaže v rámci vzdelávacieho projektu „Myslím ekonomicky“ v Bratislave, v Centrále Slovenskej sporiteľne. Tento vzdelávací program je ekonomického zamerania a dominuje mu diskusia ako metóda učenia. Súťaž bola zameraná hlavne na otestovanie našich komunikačných, odborných a prezentačných zručností. Na vybranú tému sme si mali