Vyhodnotenie prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022

Odbor 6317M – obchodná akadémia:

Poradie prijatých žiakovPDF

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí budú doručené zákonným zástupcom prioritne prostredníctvom EduPage, prípadne na mailovú adresu uvedenú v prihláške (v prípade, že zákonný zástupca nemá vytvorené konto v systéme EduPage).


Rozdelenie do skupín – PS BOA – 12. 5. 2021 (streda) – PDF

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA BOA DŇA 12. 5. 2021 (streda)

08,15 – 08,45 Príchod žiakov do školy
09,00 – 09,05 Pokyny k testu zo SJL
09,05 – 09,40 Test zo SJL (35 min)
09,40 – 09,50 Prestávka (žiaci zostávajú v triedach)
09,50 – 09,55 Pokyny k testu z MAT
09,55 – 10,40 Test z MAT (45 min)
10,40 – 10,50 Prestávka (žiaci zostávajú v triedach)
10,50 – 10,55 Pokyny k testu z ANJ
10,55 – 11,25 Test z ANJ (30 min)

Dôležité informácie k PS:

  1. Podľa najnovšieho usmernenia sa žiaci v ružovom alebo červenom okrese NEPREUKAZUJÚ testom.
  2. Preukázanie totožnosti (OP, pas alebo stačí akýkoľvek hodnoverný doklad s fotografiou…).
  3. Rodičia do budovy školy nevstupujú…s výnimkou žiakov so ŠVVP.
  4. Žiaci, ktorí budú zaradení do skupiny v hlavnej budove, vchádzajú hlavnou budovou a žiaci, ktorí budú zaradení do skupiny vo vedľajšej budove, vchádzajú vedľajšou budovou.
  5. Pre plynulejší priebeh, prosíme pozrieť si skupinu a aj farebné označenie poschodia. (bude zverejnené na webovom sídle a na dverách hlavnej budovy a vedľajšej budovy najneskôr deň pred konaním PS).

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK PRE OA

  1. termín prijímacích skúšok pre OA  – 3. 5. 2021 (pondelok) o 9,00h
  2. termín prijímacích skúšok pre OA – 10. 5. 2021 (pondelok) o 9,00h

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK PRE BOA

  1. termín prijímacích skúšok pre BOA – 5 . 5. 2021 (streda) o 9,00h
  2. termín prijímacích skúšok pre BOA – 12. 5. 2021 (streda) o 9,00h

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2021/2022

PROSÍME ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV, ABY PRIORITNE ZASIELALI PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM CEZ INFORMAČNÝ SYSTÉM EDUPAGE  (SPRÁVNOSŤ ÚDAJOV MUSÍ POTVRDIŤ ZŠ). TÍ, KTORÍ POSIELAJÚ PRIHLÁŠKY LEN POŠTOU, JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ AJ OVERENÚ FOTOKÓPIU VYSVEDČENÍ (známky aj polročné za 7.,8. ročník). V súlade s § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2021/2022 – bilingválne štúdium

PROSÍME ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV, ABY PRIORITNE ZASIELALI PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM CEZ INFORMAČNÝ SYSTÉM EDUPAGE  (SPRÁVNOSŤ ÚDAJOV MUSÍ POTVRDIŤ ZŠ). TÍ, KTORÍ POSIELAJÚ PRIHLÁŠKY LEN POŠTOU, JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ AJ OVERENÚ FOTOKÓPIU VYSVEDČENÍ (známky aj polročné za 7.,8. ročník). Dôležité upozornenie!! Na základe nového usmernenia pre výchovných poradcov ZŠ, riaditeľov SŠ a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky

Zmluvy 2021

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy KÚPNA ZMLUVA – PDF KÚPNA ZMLUVA WNET SK, s.r.o., Ochodnica 765, 023 35 Ochodnica, IČO: 53 056 108 Predmetom zmluvy je

Celoštátne kolo súťaže škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP)

Realizáciou 55. ročníka celoštátneho kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači bola poverená Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 01 Martin-Priekopa – PhDr. Jarmila Matejčíková, riaditeľka školy Celoslovenské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači sa uskutočnilo v dňoch 23. 03. 2021 až 25. 03. 2021. V tomto roku sa

ROZHODNUTIE o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky nasledovne…. Viac v PDF súbore Rozhodnutie-ministra-IC-MS-2020-2021

Fake News – online diskusia Európskeho parlamentu

Ako rozlíšiť dezinformáciu a pravdu? Dňa 15. 3. 2021 sa žiaci III. G, III. H, IV. G a IV. H zúčastnili na online diskusii, ktorej cieľom bolo informovať mladých ľudí o práci s informáciami a rozšíriť obzory mediálnej gramotnosti. V programe diskusie sa objavili aj zástupcovia z radov politikov ako Lucia Ďuriš Nicholsonová (poslakyňa EP) a Vladimír Bilčík (poslanec EP), ktorí sa

Zoznam študentov I. A

Triedny učiteľ: Mgr. Juraj Adamík Zástupca:Ing. Blanka Kubalová Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 5 dievčat: 23 Amzalag Yonatan Avramenko Mykhailo Behančín Jakub Benková Nikola Brozová Lenka Ďurišová Alžbeta Mária Gachová Helena Húdeková Vanesa Hundáková Emma Húšťavová Martina Jantošová Kristína Kolembusova Radoslava Kolštromová Alica Kubalová Diana Kubalová Tamara Marci Dávid Melišíková Tímea Mohyláková Nikola Olexová

Zoznam študentov I. B

Triedny učiteľ: Mgr. Ing. Katarína Janeková Zástupca: Ing. Andrea Hlačinová Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 8 dievčat: 10 Ballová Emma Begáň Marek Führichová Adriana Gajdošík Milan Gaňová Nina Gašpieriková Miriam Hrtánková Adela Kubačák Oliver Kytková Rebeca Laslopová Aneta Matejčík Michal Nemcová Stanislava Obrtancová Sabína Pálešová Bianka Singerová Zuzana Tamášiová Emma Vdovičíková Olívia Žiaková Jana

Zoznam študentov I. G

Triedny profesor: Mgr. Andrea Eliášová Zástupca: PaedDr. Katarína Capáková Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 2 dievčat: 19 Adamovicová Vivien Belavá Nikoleta Berezňaninová Naďa Bernátová Erika Cibová Aneta Čibenka Adam Danišková Natália Daníšková Alžbeta Filkorová Kristína Harciníková Tatiana Hoffmannová Rebecca Horvátová Simona Hrobárik Lukáš Janíčková Janka Kamzíková Paulína Kohutiarová Mária Korbášová Adriána Lalinská Klaudia Panáčková

Zoznam študentov I. H

Triedny profesor: Mgr. Táňa Uhlárová Zástupca: PaedDr. Katarína Capáková Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 4 dievčat: 16 Čibenková Sofia Ďurinová Alexandra Furmánková Petra Galiová Svetlana Hajduch Mário Horníková Silvia Krištofová Tatiana Kubalová Kamila Kubasáková Lenka Milcová Simona Pečalka Matej Puchalová Martina Puškárová Nikola Remiš Kristián Staňová Adriana Sušienková Ema Tavačová Veronika Tvrdý Samuel Vandlíčková

Občianske združenie Vzdelanie

Občianske združenie VZDELANIE, je nezisková organizácia, ktorá je jedným z aktívnych a osvedčených prostriedkov finančnej a materiálnej podpory výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Činnosť OZ je zameraná predovšetkým na získavanie finančných príspevkov a plnenie poslania a cieľov činnosti OZ podľa stanov. Najväčším sponzorom Občianskeho združenia je Rodičovská rada pri OA v Žiline. Získanými prostriedkami sa zmodernizovalo

Rada školy

Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, kontroluje činnosť vedenia školy, iniciuje zmeny v činnosti školy; termíny a náplň práce podľa plánu zasadnutí rady školy. Zloženie rady školy: Ing. Dagmar Kochláňová predseda, zástupca pedag. zamestnancov Mgr. Juraj Adamík podpredseda, zástupca pedag. zamestnancov Mgr. Monika Blaščíková zástupca zriaďovateľa Ing. Štefan

Rodičovská rada pri OA v Žiline

Rodičovská rada sa spolupodieľa na zlepšovaní materiálno-technického vybavenia školy. Prispieva na súťaže a odmeny žiakom OA, na akcie žiakov… Jej členom je zástupca rodičov z každej triedy. Je najvýznamnejším sponzorom Občianskeho združenia VZDELANIE. Výbor Rodičovskej rady: p. Helena Bedriová predseda Rodičovskej rady pri OA Ing. Peter Olejár podpredseda a zapisovateľ Rodičovskej rady pri OA Ing.

Prihlášky na vzdelávanie na strednej škole sa v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR z 26.januára 2021 podávajú riaditeľovi ZŠ do 8. apríla 2021 a riaditeľ ZŠ odošle prihlášku strednej škole do 16. apríla 2021.
Viac informácií na
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/
PROSÍME ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV, ABY PRIORITNE ZASIELALI PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM CEZ INFORMAČNÝ SYSTÉM EDUPAGE  (SPRÁVNOSŤ ÚDAJOV MUSÍ POTVRDIŤ ZŠ). TÍ, KTORÍ POSIELAJÚ PRIHLÁŠKY LEN POŠTOU, JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ AJ OVERENÚ FOTOKÓPIU VYSVEDČENÍ (známky aj polročné za 7.,8. ročník).

 

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a so súhlasom zriaďovateľa školy bolo od 24.02.2021 obnovené školské vyučovanie na našej škole v koncových ročníkoch prezenčnou formou.

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 10.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa podobne, ako všetky ostatné podujatia v súčasnosti, konalo online formou. Našu školu na tejto súťaži reprezentovala Peťa Bieliková, žiačka IV.H triedy, ktorá sa pripravovala pod vedením Mgr. Michaely Urbánkovej a nášho amerického lektora Alana J. Davisa. V silnej konkurencie študentov bilingválnych gymnázií a bilingválnych stredných škôl  (kategória 2C1)

Spustenie stránky mojastredna.sk

Vážení učitelia, rodičia, žiaci, odbor školstva a športu ŽSK si Vás dovoľuje informovať o spustení stánky o stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja www.mojastredna.sk . Na stránke je možné si stiahnuť brožúru stredných škôl 2021.

EUFin – webinár

„Didaktické materiály pre vzdelávanie finančnej gramotnosti“ V nadväznosti na experiment sa dňa 4. februára 2021 konal webinár „Didaktické materiály pre vzdelávanie finančnej gramotnosti“, ktorý pripravila a zrealizovala Obchodná akadémia v Žiline v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Žiline. Cieľom bolo informovať o nových metódach vzdelávania finančnej gramotnosti, predstaviť dobré príklady z praxe, diskutovať

Separovanie odpadu

V rámci dištančného vyučovania si žiaci I.ročníka pripravili  zmysluplné prezentácie, ktoré zdieľali aj so svojimi spolužiakmi na predmete tovaroznalectvo . Práca každého žiaka bola veľmi nápaditá a podmienená aj tým, že naša škola sa podieľa na triedení odpadu do farebných nádob, umiestnených v triedach a spoločných chodbách. Podstata efektívneho hospodárenia s odpadom,  jeho  minimalizácia, znovu používanie, separácia odpadu

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane. Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (PDF) Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie VZDELANIE. Váš dar znamená pre nás  prejav dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. V minulom školskom roku

SIP – súťaž v spracovaní informácií na počítači 55. ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl 10. februára 2021

V kategórii písanie na počítači – 10-minútový odpis textu – našu školu reprezentovali dvaja žiaci: Martin Kozáček – IV. BNikolas Jankov – II. A Organizátorom bola Stredná odborná škola podnikania a služieb Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo, súťaž sa uskutočnila online. Súťaž vyhral Martin Kozáček a svojim bezkonkurenčným výkonom sa nominoval do celoštátneho kola. Gratulujeme. Ing.

ONLINE SÚŤAŽ ZAV ZVOLEN 2021 – SÚŤAŽ V SPRACOVANÍ IN-FORMÁCIÍ NA POČÍTAČI

Dňa 4. februára 2021 sa uskutočnila súťaž ZAV Zvolen 2021 online:    „Ani v  dobe obmedzenia fungovania škôl, slovenskí učitelia a súťažiaci žiaci nezaháľali a aktívne sa zapojili vo veľkom počte. Dosiahli dobré výsledky a svojim učiteľom a organizátorovi – Internetovej škole ZAV Praha, Helenke a Jaroslavovi Zaviačičovcom  urobili  radosť. Podľa zhrnutia Anny Škovierovej, ktorá súťažné

Voľné pracovné miesta

  Nižšie uvedené voľné pracovné miesta boli už obsadené prostredníctvom výberového konania. Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že v druhom polroku školského roka 2020/2021 príjme do pracovného pomeru (zastupovanie za učiteľa na MD) učiteľa pre vyučovanie predmetu anglický jazyk v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a tiež v študijnom odbore 6316 M 74 obchodná akadémia- bilingválne