Pamäť ľudstva

pamat_ludstva_titulka

Verný priateľ účtovníkov, lekárov aj policajtov. O čom /kom je reč? No predsa o písacom stroji, ktorý minulý rok oslávil svojich 300 rokov. Medzi najrozšírenejšie stroje patrili nablýskaný americký Remington alebo nemecký Continental. 6. októbra sa žiaci dvoch tried (triedy I. A a I. C) pod vedením Ing. Ľ. Jamborovej a Ing. L. Synákovej vybrali

Univerzitné štúdium v zahraničí

DSCN2300

Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi stredné odborné školy v Žilinskom kraji, ktoré majú najnižšiu absolventskú mieru nezamestnanosti (5,8 % v mesiaci máj 2015). Zámerom školy je smerovať odbornú prípravu žiakov na získanie širšieho rozsahu kompetencií, ktoré im umožnia uchádzať sa o zamestnanie v širšej oblasti pracovného trhu, prípadne im zabezpečia bezproblémovú rekvalifikáciu alebo štúdium na vysokých

Pokračujeme v tradícii

IMG_20150903_095020

Začiatkom septembra sa v Žiline konal medzinárodný festival INTER NOS, ktorý je pokračovaním známej Jašidielne. Naša škola sa každoročne podieľa na príprave a priebehu tohto podujatia a tentokrát to boli žiačky II.B triedy Henrieta Gaššová, Timea Macáková a Diana Muráriková, ktoré svojou prácou prispeli k naplneniu celodenného programu akcie, k dobrej nálade a príjemnej atmosfére stretnutia.

Prváci na festivale

titulka

V rámci 3. ročníka festivalu horského filmu a dobrodružstva sa žiaci I.A a I.C triedy pod vedením Ing. L. Synákovej, Ing. Ľ. Jamborovej a PaedDr. Zdenky Truchlíkovej zúčastnili krátkeho zostrihu tohto podujatia. Nešlo o klasický festival. Keď spomeniem slovo „adrenalín“, iste budú so mnou súhlasiť i organizátori, že to adrenalín naozaj bol. Cieľom bolo priblížiť

Comenius – slovensko-turecké partnerstvo (2013 – 2015)

program-celozivotneho-vzdelavania

Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi stredné odborné školy, ktoré sa od školského roku 2010/2011 aktívne zapájajú do realizácie projektov medzinárodnej spolupráce a mobilít žiakov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Začiatkom školského roka 2015/2016 sa ukončila realizácia dvojročného projektu „Life in Ottoman Empire and Royal Hungary“, ktorý bol realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Comenius –

Galerijná a múzejná pedagogika vo vyučovaní dejepisu

RSCN2263

Hlavným cieľom vyučovania dejepisu na stredných školách je kultivovať osobnosť mladého človeka a rozvíjať jeho historické vedomie prostredníctvom poznávania dejinných udalostí v prepojení na súčasnosť. Súčasťou dejepisného vzdelávania na Obchodnej akadémii v Žiline je rozvíjanie vzťahu žiakov ku výtvarnému umeniu a dejinám umenia. Hodnotu umeleckých diel si žiaci osvojujú prostredníctvom aktívneho vnímania a prežívania v múzeách a galériách a pri realizácii netradičných

Hodnotenie školy nezávislými inštitúciami

oavoza

Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Za posledných dvadsaťpäť rokov sa vyprofilovala na modernú strednú školu ekonomického zamerania, ktorá poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A v študijných odboroch 6317 M obchodná akadémia a  6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Obchodná akadémia v Žiline patrí

Tlačivá

Oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy (neplnoletý žiak) – stiahnuť Oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy (plnoletý žiak) – stiahnuť Návrh lekára  na oslobodenie od telesných úkonov na telesnej a športovej výchove – stiahnuť  Žiadosť o poskytnutie štipendia – stiahnuť – bližšie o podmienkach poskytovania štipendia v článku Štipendium pre žiakov strednej školy

Vyučovacie predmety

PREDMETY SKRATKY   slovenský jazyk a literatúra SJL anglický jazyk ANJ pre BOA anglický jazyk – gramatika AJG pre BOA anglický jazyk – konverzácia AJK pre BOA anglický jazyk – slovná zásoba AJS pre BOA anglický jazyk – projekty AJP francúzsky jazyk FRJ ruský jazyk RUJ nemecký jazyk NEJ etická výchova ETV náboženská výchova NAV

Telefonické kontakty

Riaditeľka školy: Ing. Pevná Ľubica 7075911 Zástupkyne školy: Ing. Berešíková Marta 7075926 Mgr. Eliášová Andrea 7075913 JUDr. Tomaníčková Jana 7075913 Výchovný poradca: PaedDr. Majer Peter 7075929 Sekretariát školy: Sidorová Mária 7075910 Ekonómka školy: Baránková Alexandra 7075912 Účtovníčka školy: Frývaldská Alena 7075927 Ústredňa: Babišová Eva 7075920 Mgr. Adamík Juraj 7075921 Ing. Balčáková Viera 7075932 Mgr. Baltová

Skratky vyučujúcich

1 Mgr. Adamík Juraj Ad 24 Ing. Križová Oľga Ki 2 Mgr. Baltová Jaroslava Ba 25 PaedDr. Kulichová Lenka Kch 3 Ing. Berešíková Marta Bš 26 Mgr. Lacková Katarína La 4 PhDr. Buriličevová Anna Bu 27 PhDr. Lehotská Zdenka, PhD. Le 5 Mgr. Bušová Katarína Bo 28 PaedDr.Majer Peter Mr 6 PhDr. Drizgová Anna Dr

Predstavenie zamestnancov Obchodnej akadémie

Vedenie školy Riaditeľka školy: Ing. Ľubica Pevná Zástupkyne riaditeľky: pre technicko-ekonomické činnosti: Ing. Marta Berešíková pre všeobecnovzdelávacie predmety: Mgr. Andrea Eliášová pre odborné predmety: JUDr. Jana Tomaníčková Výchovný poradca: PaedDr.Majer Peter Koordinátorka prevencie: Mgr. Janka Skotnická Kariérový poradca: Ing. Darina Kolmanová Koordinátorka žiackej rady: PaedDr. Lenka Kulichová Predmetové komisie: P.č. Názov predmetovej komisie Predmety Členovia

Grafický plán školy

Grafický plán školy v pdf formáte.

Rada školy

Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, kontroluje činnosť vedenia školy, iniciuje zmeny v činnosti školy; termíny a náplň práce podľa plánu zasadnutí rady školy. Zloženie rady školy: a) predseda: Mgr. Adriána Mošatová – pedagogický zamestnanec školy b) podpredseda: Ing. Dagmar Kochláňová – pedagogický zamestnanec školy c) p. Mária

Štipendium pre žiakov zo sociálne slabšieho prostredia

peniaze

Štipendium sa poskytuje žiakovi Obchodnej akadémie v Žiline v súlade s § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie štipendia. Štipendium je určené pre žiakov školy zo sociálne slabšieho prostredia.

Motivačné štipendium pre žiakov stredných odborných škôl

stipendium

Motivačné štipendium sa poskytuje žiakovi, ktorý sa pripravuje na povolanie, skupinu povolaní alebo odborných činností v študijnom odbore alebo učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. V súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola vydaná smernica

Dohovor o právach dieťaťa

unicef

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2015/2016 do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“, ktorý je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom prostredí. Zámerom programu je zvýšiť informovanosť žiakov školy o uplatňovaní ľudských práv a slobôd, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti

Absolventská miera nezamestnanosti – 5,8 %

absolventska-miera-nezamestnanosti-1

Obchodná akadémia v Žiline mala v mesiaci máj 2015 najnižšiu absolventskú mieru nezamestnanosti v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia (5,8 %) medzi obchodnými akadémiami v Žilinskom kraji. Štatistický výstup Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Centra vedecko-technických informácií SR s názvom „Nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl v študijných a učebných odboroch“ (máj 2015) obsahuje počty nezamestnaných absolventov stredných škôl

INEKO – Hodnotenie Obchodnej akadémie v Žiline

ineko

Mimovládna nezisková organizácia Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnila prehľad základných škôl, gymnázií, konzervatórií  a stredných odborných škôl v Slovenskej republike s najlepšími výsledkami žiakov za rok 2015. Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi tri najlepšie hodnotené stredné školy v okrese Žilina s hodnotením 6,8 – škola s veľmi dobrými výsledkami. Naša škola zároveň obhájila minuloročnú pozíciu

Zoznam študentov I. A

Triedny učiteľ: Ing. Synáková Lenka Zástupca: Ing. Cedzová Miriam Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 5 dievčat: 23 Bočková Silvia(1. Skup.) Brozová Denisa(1. Skup.) Bukovinská Simona(2. Skup.) Čmelík Michal(2. Skup.) Daníšková Andrea(2. Skup.) Ďurcová Vanesa(1. Skup.) Görögová Soňa(1. Skup.) Hájovská Kristína(1. Skup.) Halfon Nikolas(2. Skup.) Kollárová Slávka(2. Skup.) Laščeková Klaudia(1. Skup.) Majerová Denisa(1. Skup.) Mičicová

Zoznam študentov I. B

Triedny učiteľ: Ing. Kolmanová Darina Zástupca: Mgr. Čimborová Eva Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 5 dievčat: 24 Balážová Barbora(1. Skup.) Behúňová Denisa(1. Skup.) Dolníková Vladimíra(1. Skup.) Dúhová Nina(1. Skup.) Gapová Patrícia(1. Skup.) Gazdíková Adriána(1. Skup.) Hanuliaková Adriána(2. Skup.) Hodásová Michaela(1. Skup.) Hudecová Anabela(1. Skup.) Chupáň Marek(1. Skup.) Jankula Martin(1. Skup.) Kašubová Miroslava(2. Skup.) Kavecká

Zoznam študentov I. C

Triedny učiteľ: Ing. Jamborová Ľubica Zástupca: Mgr. Baltová Jaroslava Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 4 dievčat: 25 Alieshkov Daniil Oleksandrovič(2. Skup.) Bálintová Andrea(1. Skup.) Binčáková Dana(2. Skup.) Bochničková Nikola(1. Skup.) Brezinová Barbora(2. Skup.) Czelisová Eva(1. Skup.) Ďungelová Petra(1. Skup.) Francová Nikola(1. Skup.) Gavulová Tatiana(2. Skup.) Gondášová Dominika(2. Skup.) Halagan Jakub(2. Skup.) Halúsková Kristína(1. Skup.)

Zoznam študentov I. G

Triedny učiteľ: PaedDr. Kulichová Lenka Zástupca: Mgr. Rádiková Ivana Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 1 dievčat: 27 Bajzová Laura(1. Skup.) Bartek Matej(1. Skup.) Beliančinová Marcela(1. Skup.) Beniačová Janka(2. Skup.) Beňová Laura(1. Skup.) Biriczová Andrea(1. Skup.) Danišková Daniela(1. Skup.) Franeková Adriána(1. Skup.) Gabajová Andrea Jana(1. Skup.) Harangozová Simona(2. Skup.) Hrnková Aneta(1. Skup.) Chabadová Alžbeta(1. Skup.)

Zoznam študentov IV. A

Triedny profesor: Ing. Anna Mikáčová Zástupca: Mgr. Janka Skotnická Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 2 dievčat: 22 Cvičková Michaela (1. skup.) Ďurčanská Alexandra (1. skup.) Dvorská Terézia (1. skup.) Franeková Klaudia (1. skup.) Franeková Radoslava (1. skup.) Glejteková Petra (1. skup.) Grigová Silvia (1. skup.) Hajková Kristína (1. skup.) Chlebúchová Petra (1. skup.) Jaššová

Zoznam študentov IV. B

Triedny profesor: Mgr. Adriana Mošatová Zástupca: Ing. Silvia Kapustová Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 7 dievčat: 21 Bálintová Kristína (1. skup.) Barčíková Katarína (1. skup.) Baumgartner Filip (1. skup.) Dubovcová Lucia (1. skup.) Gáborík Pavol (1. skup.) Galgánková Elena (1. skup.) Grolmusová Michaela (1. skup.) Jakubcová Radka (1. skup.) Kiss Jozef (1. skup.) Klimiková